Slide SPC

 

Služby a činnosti

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A JEJICH ROZSAH JE DÁN PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘŘEDPISY.

SLUŽBY A ČINNOSTI:

 1. DIAGNOSTIKA
 2. PORADENSTVÍ
 3. METODICKÁ PODPORA
 4. INTERVENCE

DIAGNOSTIKA

Hlavní náplň naší práce spočívá v diagnostice zdravotního postižení, vzdělávacích potřeb dětí a doporučování vhodných vzdělávacích opatření. Jejím účelem je stanovení nutné míry podpory ve vzdělávání. Je podkladem pro vypracování zprávy a doporučení ke vzdělávání.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ:

  Speciální pedagožky centra provádějí speciálně pedagogickou diagnostiku, posuzují vzdělávací potřeby dětí na základě přímé práce s dítětem, později při návštěvách ve škole, kam dítě dochází. Vycházejí samozřejmě také z lékařské a psychologické diagnostiky. K celému procesu patří i podrobné seznámení se s osobní, rodinnou a školní anamnézou dítěte a s jeho zdravotní dokumentací. Hlavním úkolem je stanovit aktuální schopnosti a dovednosti žáka, zjistit jeho silné a slabé stránky. Následně výsledky vyšetření zohlednit v doporučení vydaném pro další vzdělávání žáka. V doporučení je stanovena míra využití podpůrných opatření při vzdělávání. Jedná se např. o speciální metody práce (např. motivace, vizuální podpora, strukturalizace) redukci učiva, zkrácení délky vyučování, podporu asistenta pedagoga, doporučení vhodných kompenzačních pomůcek a dalších opatření dle potřeb klienta.

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ:

  Psycholožka SPC provádí psychologickou diagnostiku, která je podkladem pro doporučení pro školní práci. Účelem psychologického vyšetření je zjistit aktuální dovednosti žáka – zejména aktuální vývojovou úroveň, míru intelektu. Dále probíhají vyšetření žáků (klientů našeho centra) v předškolním věku s ohledem na školní zralost, vyšetření zaměřená na profesní orientaci (před ukončením povinné školní docházky). Součástí vyšetření je také konzultace se zákonnými zástupci dítěte, případně konzultace s pedagogy. Výsledky vyšetření jsou sepsány ve zprávě z psychologického vyšetření, která je na základě Informovaného souhlasu předána osobně (v prostorách SPC) nebo zaslána doporučeným dopisem (v závislosti na vzdálenosti bydliště od SPC) zákonným zástupcům. Dle povahy zprávy jsou výsledky konzultovány se zákonnými zástupci, případně s pedagogy.
  Psycholožka SPC realizuje také vyšetření dětí/žáků z důvodů jiných závažných obtíží, jehož závěry jsou určeny pouze zákonným zástupcům/zletilým klientům a nevedou k vystavení doporučení ke vzdělávání. Vyšetření osobnostní, aktuálního stavu.
  Psychologické a Speciálně pedagogické vyšetření probíhá převážně ambulantně ve Speciálním pedagogickém centru (dále jen SPC), v případě klientů se zrakovými vadami a delším dojezdem také v terénu (ve školním zařízení, které dítě navštěvuje a po dohodě se zákonnými zástupci).
  Doba trvání vyšetření je závislá na schopnosti klienta spolupracovat – nejčastěji se doba vlastního vyšetření pohybuje v rozmezí 45-90 minut přímé práce.

PORADENSTVÍ

SLUŽBY PEDAGOGŮM:

  Konzultace s pedagogickými pracovníky probíhá ambulantně v SPC nebo v terénu (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ). Náplní konzultací je konkretizace a aktualizace podpůrných opatření uplatňovaných při vzdělávání žáka, jež jsou nezbytná pro jeho školní úspěšnost. Zahrnují například náměty aplikací doporučených metod pro žáka, úpravy v organizaci vzdělávání, využívání speciálních a kompenzačních pomůcek, konzultace k IVP a pod. Poradenská podpora je určena též asistentům pedagoga (viz. níže).

KONZULTACE S RODIČI:

  Konzultace s rodiči je zaměřená na témata, která zákonný zástupce cítí jako aktuální. Konzultován je především stávající i plánovaný průběh vzdělávání dítěte, komunikační a sociální dovednosti dítěte, zvláštnosti v chování, popřípadě problémové chování dítěte a práce se zájmy a motivací. Na základě konzultace mohou být stanovena další opatření, hospitace ve škole, či školském zařízení, speciálně pedagogické nebo psychologické vyšetření, apod.

INTERVENCE

Klientům SPC jsou poskytovány na žádost zákonných zástupců speciálně pedagogické a psychologické intervence dle aktuálních potřeb klientů.

Speciálně pedagogické intervence:

 • ZRAKOVÁ STIMULACE A TERAPIE (pravidelná, dlouhodobá)
  je určena klientům SPC, služba probíhá ambulantně, ve speciální stimulační místnosti.
 • PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA (pravidelná, dlouhodobá)
  je určena klientům SPC v posledním roce předškolního vzdělávání, v době odkladu školní docházky.
  Další speciálně pedagogické intervence dle aktuálních potřeb klientů.

Psychologické intervence:

  Jsou určeny klientům SPC v případě osobních, vztahových nebo jiných psychických problémů. Klientům v náročných životních situacích jako pomoc a podpora s jejich zvládáním a překonáváním.
  Intervence probíhají v domluveném termínu v prostorách SPC, v případě klientů s vadami zraku i v terénu. Pracovnice centra může domluvit s klientem jeden následný termín nebo několik po sobě následujících termínů, které má klient k řešení svého problému k dispozici. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně se zohledněním všech jeho potřeb a individuálních zvláštností.

DALŠÍ SLUŽBY SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENRA

V rámci péče našeho SPC o klienty/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami také pořádáme:

Pravidelná setkávání pro asistenty pedagoga (AP)
Schůzky jsou organizovány formou určitého workshopu, na němž je možné společně diskutovat a hledat řešení na konkrétní dotazy a situace ze škol, současně si asistenti mají možnost navzájem vyměnit zkušenosti. Své dotazy mohou zaslat buď předem (prostřednictvím E-mailu), popř. je vznést přímo na místě. Pokud nebudou zodpovězeny všechny dotazy, je možné je řešit na dalším setkání (popř. individuálně). Všichni AP mají možnost sjednat si individuální konzultaci v SPC, pokud řeší obtíže, které nechtějí ventilovat před více lidmi. Součástí setkání je též metodická podpora AP.

Setkání probíhají pravidelně, vždy poslední středu v měsíci v prostorách SPC.

 

doucovani zaku skol

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.