Slide SPC

 

Kontakt a vyšetření

PRVNÍ VYŠETŘENÍ:

  • Prvnímu vyšetření předchází rozhovor se zákonnými zástupci, anamnestická zjištění (osobní a rodinná anamnéza, průběh dosavadního vzdělávání) a analýza závěrů případných předchozích vyšetření klienta.
  • První vyšetření klienta probíhá ambulantně v prostředí centra. Výjimku činí klienti se zrakovým postižením, kterým jsou služby poskytovány i v rámci výjezdů do kmenových škol, popř. rodin, s ohledem na vzdálenost nebo složitost dojezdu.
  • K vyšetření je třeba donést všechny zprávy odborných lékařů, týkající se zdravotních obtíží klienta (neurologie, psychiatrie, oční ambulance, klinického psychologa).
  • Pokud klient používá speciální psací potřeby, je vhodné vzít je sebou. Dle povahy vyšetření a obtíží klienta doneste také školní sešity, pracovní listy, popř. žákovskou knížku.
  • Pokud klient v minulosti absolvoval vyšetření v jiném školském poradenském zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna – PPP nebo jiné Speciálně pedagogické centrum – SPC), je nutné s sebou donést poslední zprávu a doporučení z tohoto zařízení.

Pro jistou osobní pohodu dítěte doporučujeme vzít s sebou také malou svačinku a pití

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ:

  • Každý klient SPC (dítě, žák) a jeho zákonný zástupce je předem informován o povaze, rozsahu, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích i nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytovaných poradenských služeb, prospěchu, který je možné očekávat i možných následcích neposkytnutí poradenské služby.
  • Podmínkou k uskutečnění vyšetření je žádost zákonného zástupce, či zletilého klienta o poskytnutí poradenské služby a informovaný souhlas s vyšetřením. Zákonný zástupce si zprávu z vyšetření a doporučení ke vzdělávání přebírá osobně a svým podpisem ztvrzuje souhlas se závěry vyšetření, zařazením žáka do stupně podpory a doporučenými podpůrnými opatřeními.
  • V případě klientů s delším a složitějším dojezdem jsou zprávy a doporučení ke vzdělávání zasílány doporučeným dopisem na uvedenou adresu klienta, po předchozí domluvě, na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
  • Doporučení ke vzdělávání je souběžně zasláno kmenové MŠ, ZŠ nebo SŠ klienta prostřednictvím datové schránky.
 

doucovani zaku skol

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.