2a3

 

Mateřská škola speciální (SpMŠ)

Speciální mateřská škola je určena dětem se zdravotním postižením. 

Poskytuje výchovu a vzdělání dětem:

  • s opožděným psychosociálním vývojem, 
  • se sníženou úrovní rozumových schopností, 
  • se zrakovým postižením, s vadami řeči, s tělesným postižením, 
  • se souběžným postižením více vadami,
  • selhávajících v běžné mateřské škole,
  • se zdravotním oslabením a jinými zvláštnostmi,

Děti jsou přijímány na podkladě pedagogicko-psychologického vyšetření a vyšetření odborného lékaře.
Dětem je poskytována pravidelná logopedická péče (individuální a skupinové terapie) a psychologická péče. Výchovně vzdělávací péče vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, dětem je vypracováván výchovně vzdělávací plán a individuální vzdělávací plán. Děti jsou vedeny k osvojování si správných hygienických návyků, správných sociálních vztahů, volních a vědomostních potřeb vždy s ohledem na věk, zájmy a individuální potřeby dítěte.
MŠ je vybavena hračkami a speciálními pomůckami. Děti využívají rozlehlé zahrady se sportovním hřištěm a trampolínou.
Provoz MŠ je od 6:30 hod do 16 hod.


foto1foto2foto3

 

 

doucovani zaku skol

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.