Speciálně pedagogické centrum ROSSA poskytuje služby a zajišťuje péči o klienty se zrakovými vadami, mentální retardací různých stupňů i v kombinaci vad (nejčastěji s postižením těles-ným), vývojovými poruchami (hyperkinetické poruchy, vývojové poruchy řeči a školních do-vedností) a klientům s poruchami autistického spektra.

MENTÁLNÍ RETARDACE:

Průvodní jevy mentální retardace:

 • zpomalená chápavost, jednoduchost a konkrétnost úsudků
 • snížená schopnost až neschopnost srovnávání a vyvozování logických vztahů
 • snížená mechanická a logická paměť
 • těkavá pozornost
 • nedostatečná slovní zásoba a neobratnost ve vyjadřování
 • poruchy vizuomotoriky a pohybové koordinace
 • projevy impulzivnosti, hyperaktivity nebo celkové zpomalené chování
 • citová vzrušivost
 • projevy ztuhlosti, nehybnosti v chování
 • nedostatky v osobní identifikaci a vývoji „já“
 • opožděný psychosexuální vývoj
 • nerovnováha v uplatnění svých výkonů
 • zvýšená potřeba uspokojení a bezpečí
 • poruchy v komunikaci a ve skupinových vztazích
 • snížená přizpůsobivost sociálních požadavků k jednotlivcům, ke skupině

LEHKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE

 • omezený, opožděný neuropsychický vývoj
 • opoždění motorického vývoje
 • snížení aktivity psychických procesů
 • nerovnoměrný a oslabený vývoj psychických procesů
 • opožděný vývoj řeči
 • řeč oslabena ve svém obsahu
 • časté poruchy formální stránky řeči
 • poruchy citů a vůle – afektivní labilita, impulzivnost, úzkostnost

STŘEDNĚ TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE

 • omezený a výrazně opožděný neuropsychický vývoj
 • somatické postižení – častý výskyt epilepsie
 • výrazné opoždění motoriky
 • nízká koncentrace pozornosti
 • výrazně opožděný rozvoj chápání
 • opožděný rozvoj dovedností sebeobsluhy
 • někteří jedinci jsou schopni sociální interakce a komunikace
 • verbální projev je chudý, agramatický, hůře artikulovaný
 • poruchy citů a vůle – nestálost nálady, impulzivita, zkratkovité jednání

TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE

 • celkově opožděný neuropsychický vývoj
 • časté somatické postižení
 • neurologické příznaky
 • epilepsie
 • poruchy motoriky – časté stereotypní automatické pohyby, výrazné porušení motoriky
 • poruchy psychiky – výrazně omezená úroveň všech schopností
 • komunikace a řeč – převážně nonverbální, neartikulované výkřiky (jednotlivá slova)
 • poruchy citů a vůle – celkové poškození afektivní sféry, časté sebepoškozování

HLUBOKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE

 • výrazně omezený neuropsychický vývoj
 • somatické postižení – velmi časté neurologické příznaky
 • kombinované vady tělesné a smyslové
 • poruchy motoriky – těžké poruchy všech funkcí, imobilita, omezený pohyb
 • poruchy psychiky – těžké poruchy všech funkcí
 • komunikace a řeč – počáteční nonverbální komunikace nebo vůbec nekomunikují
 • poruchy citů a vůle – těžké poškození afektivní sféry, potřeba stálého dohledu
 • osobní péče o klienta (osobní asistent)

JINÁ MENTÁLNÍ RETARDACE

 • tato kategorie použita v případě, když není možné pro přidružené nebo somatické poškození stanovit stupeň mentálního postižení
 • například u nevidomých, neslyšících, nemluvících
 • u jedinců s těžkými poruchami chování
 • u osob s autismem
 • těžce tělesně postižených osob

NESPECIFIKOVANÁ MENTÁLNÍ RETARDACE

 • využití této kategorie v případě, kdy je mentální retardace prokázána, ale není dostatek informací, aby bylo možno zařadit jednotlivce do jedné z ostatních kategorií MR
 • zahrnuje mentální retardaci NS
 • mentální subnormalitu NS
 • oligofrenii NS

DOWNŮV SYNDROM

 • chromozomální onemocnění (přebytečný chromozom 21)
 • mentální retardace - u jednotlivých dětí je různě hluboká s rozmanitou specifikací
 • v oblasti vývoje motoriky a smyslových reakcí existují mezi dětmi s DS velké kolísající rozdíly
 • rozvoj hybnosti je zpomalen svalovou ochablostí, nízkým svalovým napětím (hypotonie)
 • srdeční vady a přidružená postižení
 • při vývoji řeči je nutná spolupráce s logopedem
 • pro rozvoj dítěte s DS je velmi důležitý program včasné péče
 • podpora senzomotorického a sociálního vývoje

DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA (DMO)

Dětská mozková obrna (zkratka DMO) je onemocnění, které od základů změní život dítěte i jeho rodičů. Jak již samotný název napovídá, jedná se o onemocnění, které se začíná projevovat již v prvních letech života dítěte a které vzniká poškozením mozku. Pojem obrna pak vysvětluje, že paci-enti s DMO trpí poruchami a potížemi s hybností.
Onemocnění má několik forem, které představují různé stupně postižení od poruch jemné motori-ky až po neschopnost chůze a vlastní bezmocnost.

Co je DMO?

DMO vzniká postižením těch oblastí mozku, které jsou zodpovědné za správnou hybnost a správné držení těla a také končetin. Následkem poškození těchto motorických oblastí dochází k poruchám kontroly hybnosti u postiženého jedince. Mozek bývá poškozen během období, kdy se teprve vyvíjí, tedy před, během nebo po porodu dítěte. Nemoc se začne projevovat během několika prvních let života tím, že je dítě opožděno ve vývoji a schopnostech pohybu, nebo tím, že u něj rodiče zpozorují abnormální svalové napětí (zhruba v období mezi 1. a 3. rokem života). DMO není dědičné ani na-kažlivé onemocnění a během života se zpravidla nijak nevyvíjí a nezhoršuje. Jedná se však o ne-moc, která představuje celoživotní handicap nejen ve smyslu zdravotním, ale také sociálním a pe-dagogickém. DMO doprovází i řada dalších zdravotních obtíží, např. mentální postižení, epilepsie, poruchy zraku a sluchu, růstové problémy, narušení psychiky a emociálního cítění atd.

Projevy onemocnění

DMO se může projevit různými příznaky podle stupně poškození motorických oblastí mozku. Vůbec první projevy jsou způsobené opožděním vývoje, a to nejen pohybovém, ale i kognitivním, vývoje vnímání, řeči a dalších složek. Hlavními příznaky jsou potom poruchy hybnosti způsobené abnor-málním napětím ve svalech. Toto napětí je buď nedostatečné (hypotonie), kdy se dítě jeví jako ochablé, nebo naopak vysoké (spastické), kdy u postiženého jedince pozorujeme ztuhlost svalů, které jsou trvale stažené. Na základě těchto patologických stavů dochází k tomu, že si dítě fixuje vadné pohybové vzorce, které vedou ke zkracování některých svalů a jejich oslabení, což může vy-ústit v ochrnutí končetin. Při jiné formě onemocnění se vyskytují mimovolní kroutivé pohyby konče-tin, které není postižený schopen ovládnout. DMO se může projevit i jako postižení rovnováhy spo-jené s nestabilitou při chůzi a s celkovou špatnou motorickou koordinací. Děti s DMO mohou vyka-zovat i abnormální držení těla. Další projevy jsou typické pro zdravotní problémy, které mohou být k DMO přidruženy (viz výše).

FORMY (DMO)

 • Spastická diparéza – postiženy jsou tytéž končetiny (nohy nebo ruce) oboustranně
 • Spastická hemiparéza – částečné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těla
 • Spastická kvadruparéza – částečné ochrnutí všech čtyř končetin
 • Atetóza – neovladatelné pohyby končetin – kroutivé, hadovité pohyby, důsledek nerovnoměrného svalového napětí (nízké, vysoké)
 • Postižení řeči – řeč nesrozumitelná, „huhňavá“ s pohyby obličejových svalů
 • Cerebelární (mozečková) – čistá, smíšená: nekoordinované pohyby, postižená cílená motorika s postižením řeči, která je těžko srozumitelná
 

doucovani zaku skol

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.